La Murrecina - Un cumulo di sassi
 

LA MURRECINA*
 
‘Stu paese era vivu,
tutti si tiràvunu li ccòriji
puru si minàva la filippìna.
Magnàvun’e rrirévunu li cristijàni,
si ‘mbrijacàvunu, cantàvunu,
abballàvunu, li ffémmini figliàvunu.
Ma puru la Morte si sfizijàva
e ccèrtu vóte cu lu culèru,
la pèsta o li ttirramóti,
fauciàva tanta di quéddra gente
ca si sfrattàvunu li ccàsura.
E ‘stu paese, li ccarna sóje
cu lu sangu vivu, li bbrazza l’ave
sèmp spinzijàti pi ddallóche,
cóm’a ttutti l’ati paìsi:
‘mpriéstu senza ‘ntirèss.
Ca sèmp questa jà la sunàta.
E ppi ogni ffigliu partùtu,
ca si chjamàva pèrzu,
na cèca ‘nd’à lu córe, eppuru
èra capaci di ni fa n’ati
ddiéci di figli, accussì
‘n zi canuscéva pirdènza.
Po’, quannu pare ca li ccóse
si so’ accunzàte, mègliu
nun zi sta, ca si quistu
jà lu distìnu, s’adda spirà
ca Diju nun bóle ca sulu
na murrécina di préte ci rumàne
di ‘stu paése, ‘mpónt’a lu siérru,
a ssènte la vòrija frishcà,
com’a l’allùcchi di l’uómmini
ca si dannàvunu l’àlima cu li ciucci
pi ‘nfacc’a li mmèrzi o dint’a li rripi.
Ma janàri niénti e mmancu
lupi pumpinàri, picché lu munnu
zuffunnàtu jà farina senza criscènt.
 
Zell, 6 gennaio 2003
 
* Ad Alfonso
 
Angelo Siciliano
UN CUMULO DI SASSI
 
Questo paese viveva,
tutti lavoravano duramente
anche con la bora gelida.
Mangiavano e si divertivano le persone,
si ubriacavano, cantavano,
danzavano, le donne partorivano.
Ma pure la Morte si divertiva
e talvolta col colera,
la peste o i terremoti,
falciava tante di quelle vittime
al punto da svuotare le case.
E questo paese, la sua carne
col sangue pulsante, le braccia le ha
sempre distribuite lontano,
come d’altronde altri paesi:
prestiti senza interessi.
Un perenne ritornello.
E per ogni figlio partito,
considerato perduto,
una piaga nel cuore, eppure
era in grado di generarne altri
dieci di figli, così
si colmava il vuoto.
Poi, quando pare che le cose
si siano aggiustate, non si sta
meglio, ma se questo
è il destino, si dovrà sperare
che Dio non voglia che solo
un cumulo di sassi resti
di questo paese, in cima al colle,
a udire il fischio della bora,
come grida di uomini
che si dannavano l’anima con gli asini
per erte di sentieri o tra i calanchi.
Ma niente janare e nemmeno
lupi mannari, perché un mondo
distrutto è farina senza lievito.